Praxe

Odborné praxe studentů oboru grafický design a vizuální komunikace se zaměří na přípravu na výkon budoucího povolání. Cílem je zlepšení výchozích podmínek na trhu práce po ukončení studia.

V první fázi bude vytvořena síť partnerských institucí a firem v regionech Ústeckého a Karlovarského kraje a rozpracování plánu odborných praxí studentů FUD UJEP. Ve druhé fázi proběhne realizace pilotních praxí a zhodnocení jejich přínosu pro všechny zapojené subjekty. Na základě zhodnocení bude  sestaven finální systém. Komplexním výstupem této aktivity bude dlouhodobá spolupráce potenciálních zadavatelů práce a budoucích grafických designérů. Nastavený systém vzájemné výměny informací umožní flexibilně reagovat na změny požadavků na trhu práce.

Výsledkem praxí by měly být konkrétní designérské výstupy jako např. jednotný vizuální styl, webové stránky nebo komunikační kampaň pro klienta. Studenti si budou dané zakázky řídit sami, čímž si v reálném prostředí ověří své manažerské, komunikační a prezentační dovednosti.

 

Mezinárodní konference 

Dvoudenní mezinárodní konference s názvem „Krása významu“ proběhla za účasti českých i zahraničních teoretiků, filosofů a pedagogů z pěti evropských států. Konference byla rozložena do čtyř bloků, které se věnovaly tématům jako například „úloha vizuální komunikace ve společnosti“ nebo  „prestiž grafického designéra“, poslední blok příspěvků byl směrován více k  praxi a oboru design management. Na konferenci své příspěvky předneslo celkem 19 přednášejících.

Poslední blok byl podpořen výstavou Designem k prosperitě, která byla umístěna v bezprostřední blízkosti přednáškové auly. 

Celá akce byla završena neformálním setkáním přednášejících se studenty v prostorách ateliéru grafického designu.

Konference se zúčastnilo přes 100 návštěvníků z řad pedagogů, studentů a také profesionálů z oboru.

Příspěvky jednotlivých přednášejících budou shrnuty ve sborníku konference. Z celé akce byl pořízen videozáznam, který bude prezentován na našich stránkách.

Více zde 

 

Přednášky / workshopy

Veřejné přednášky a workshopy, které probíhaly na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od října 2012 do března 2013, byly zaměřeny na praktické stránky designérské profese. Nejenom studentům nabídly možnost získat důležité informace o disciplínách, které ovlivňují úspěšnou realizaci designérského projektu. Tématem přednášek byl branding, ochranné známky,autorské právo a licencování, design managment aprojektové řízení. Přednášejícími byli odborníci z praxe.

Přednášky 5P byly rozděleny na teoretickou část – veřejnou přednášku, která nebyla omezena počtem účastníků a byla otevřena také pro studenty jiných škol a pro širokou veřejnost, po které následoval praktický workshop věnovaný užší skupině studentů. 

Pro ty, kteří se nemohli přednášek zúčastnit jsme pořídili audiovizuální záznam, který bude uveřejněn na těchto stránkách.

Více zde

 

publikace

Připravujeme tři publikace, pro tři okruhy čtenářů: studenty a začinající designéry, pro jejich klienty a pro pedagogy a teoretiky. Tyto publikace budou vydány v průběhu roku 2013. Publikace budou k dispozici v tištěné podobě a jejich elektronickou verzi bude možné stáhnout z tohoto webu ve formátu PDF.

 

Neviditelná strana designu

Příručka je určená studentům a designérům na začátku své profesní dráhy. Zahrnuje soubor základních postupů pro jednání s klientem, organizaci práce, rozpočtování a vedení zakázky od sestavení zadání až po uzavření projektu a jeho expedici klientovi. Cílem této publikace je poskytnout oporu začínajícím autorům při tvůrčím procesu a pomoci koordinovat řadu rolí, které práce designéra zahrnuje, stejně jako zmapování případných úskalí a rizik, které mohou jeho práci doprovázet.

 

Proč design?

Informační publikace je určena všem potenciálním zadavatelům zakázek, kteří vstupují do jednání s grafickým designérem. Jejím účelem je stručně, názorně a přehledně seznámit představitele podnikatelského sektoru, neziskových organizací a veřejné správy s významem profesionálně navrženého designu a s nutností koncepční spolupráce. Cílem je podpořit dialog a vzájemný respekt mezi oběma stranami.

 

Kolektivní monografie Krása významu

Kolektivní monografie je vydávána u příležitosti mezinárodníkonference Krása významu a obsahuje příspěvky všech přednášejících. Dvoudenní konference se koná 22. a 23. listopadu 2012 na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.
Posláním této události je analyzovat sociokulturní a sociální vztahy, do kterých absolventi uměleckoprůmyslových škol vstupují, a prezentovat příklady dobré praxe. Monografie stejně jako konference je členěna do čtyř tematických okruhů:Vizuální komunikace – proměny vnímání světa, Hodnota a hodnocení uměleckého díla a designu, Problémy vzdělávání v oblasti umění, designu a vizuální komunikace a Příklady dobré praxe. Vedle textů z okruhu filosofie a teorie umění a designu zde mají své místo také pojmy jako „outreach“ aktivity univerzit, „společenská odpovědnost univerzit“ nebo „design management“.